ഇനിയില്ല >>>


മഴ നനഞു കുളിര് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഇന്നലെകള്‍ ഇനിയില്ല ....
ജീവികാനും ജീവിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുകാനും മാത്രമീ ജന്മം ബാക്കി ...
ഇന്നലെകള്‍ ഇന്നിനെ തെറ്റായി  കാണുവാന്‍ ....
നാളെകള്‍ ഇനിയും ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ട് ..
നാളെയോ ഞാനില്ല ...!!
നീയില്ല ....!!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...