ലുലുവിന്റെ യാത്രകള്‍ ....!

പൊഴിഞ്ഞു  പോകുന്ന പൂവുകള്‍  ,
കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിനങ്ങള്‍ ,
ഒന്നും ......... ഒന്നും 
തിരിച്ചു വരില്ല ......
നിഴലായ് ... 
നിഴലായ്  കൂടെയുള്ളത് 
ഒന്ന് മാത്രം .........!!
ഓര്‍മ്മകള്‍ ..... ഓര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം ,


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...